Krátka história Základnej umeleckej školy Ferenca Liszta

30.09.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Zostavil: Mgr. art. Roland Cucor

V školskom roku 2009/2010 oslavuje ZUŠ F. Liszta svoju „polstoročnicu". Za uplynulých 50 rokov sa toho udialo ozaj mnoho. Pripomeňme si aspoň v krátkosti tie najdôležitejšie medzníky zo života školy, ktorej bránami prešiel dlhý rad absolventov.

Dejiny umeleckého školstva v Štúrove sa začali písať 1.9.1959. Vtedy bola v našom meste založená Štátna hudobná škola, ktorej pôsobenie sa začalo pod vedením jej prvého riaditeľa Miroslava Habigera, kvalifikovaného učiteľa hudby. Pretože na začiatku svojho jestvovania škola ešte nemala vlastnú budovu, vyučovalo sa provizórne v kultúrnom dome i vo vtedajších priestoroch Csemadoku. V školskom roku 1959/60 riaditeľ Habiger spoločne s učiteľkou Máriou Kusziovou vštepovali prvým žiakom školy základy hry na husliach a na klavíri. V roku 1960 K nim pribudol ďalší pedagóg; huslista Andrej Adler. V tomto roku sa názov školy zmenil na Ľudovú školu umenia a ĽŠU bola zaradená do siete základných škôl. O rok neskôr sa škola rozšírila o dychovú triedu, ktorú založil učiteľ Florián Kovács. Novou riaditeľkou školy sa stala Klára Barthová. V tom čase bola ĽŠU premiestnená do bývalého internátu poľnohospodárskeho učilišťa. Vyučovalo sa i v miestnostiach ZDŠ a čiastočne aj v budove ZDŠ s vyučovacím jazykom maďarským na Komenského ulici č.2.

Po odchode Kláry Barthovej zo školy, 1.9.1963 nastúpil do funkcie riaditeľa Ladislav Ganzer. Mladý ambiciózny riaditeľ zaviedol na škole v krátkom čase nové organizačno-systémové praktiky a postaral sa o kompletné vybavenie školy hudobnými nástrojmi. V školskom roku 1963/64 sa malý pedagogický zbor rozrástol o nových učiteľov - Kláru Ganzerovú a Herberta Lederera, ktorí vyučovali hru na klavíri. Vďaka riaditeľovmu vytrvalému úsiliu získala ĽŠU v roku 1964 do svojho užívania celú budovu na Komenského ulici č.2, kde sa nachádza i v súčasnosti.

22.5.1964 sa uskutočnilo prvé spoločné vystúpenie žiakov ĽŠU z troch miest novozámockého okresu: Nových Zámkov, Šurian a Štúrova Nasledujúci rok sa spoločný koncert troch ĽŠU uskutočnil v Štúrove. Z týchto priateľských hudobných stretnutí vznikla pekná tradícia, ktorá pretrváva až dodnes. V roku 1964 sa začali konať prvé výchovné koncerty ĽŠU pre žiakov ZDŠ. Riaditeľ L. Ganzer založil a dirigoval obľúbený spevácky žiacky zbor „Pionier", ktorý čoskoro získal Putovný pohár okresnej súťaže speváckych zborov. V roku 1965 po odchode nekvalifikovaných učiteľov Herberta Léderera a Andreja Adlera, obohatili pedagogický zbor školy noví kvalifikovaní učitelia - teoretička Katarína Drubitsová, huslista Jozef Baroš a Helena Kliková vyučujúca hru na klavíri a akordeón.
1.9.1966 je dôležitým dátumom v histórii ĽŠU. Na škole bol založený výtvarný odbor, ktorý desať rokov viedol výtvarník Ľudovít Simonyi.

1.9.1967 začala na škole vyučovať hru na klavíri čerstvá absolventka konzervatória Adriana Janovičová. O rok neskôr bolo do veľkej sály školy zakúpené nové koncertné krídlo -klavír značky Petrof, čo značne prispelo k zvýšeniu úrovne koncertov. V školskom roku 1968/69, vďaka úplnej adaptácii budovy, mal už každý učiteľ svoju vlastnú triedu. Na konci 60-tych rokov mohli teda pedagógovia školy konečne vyučovať v lepších podmienkach. Najvýraznejšie talenty ĽŠU sa postupne zapájali do okresných, krajských či celoslovenských kôl súťaží „ĽŠU" a súťaže „Melódie priateľstva". Tí najtalentovanejší spomedzi nich pokračovali v štúdiu na konzervatóriách či iných umeleckých stredných školách. V tomto období sa na škole formovali a úspešne pôsobili prvé umelecké inštrumentálne zoskupenia - súbory: akordeónový /H. Kliková/, dychový /E. Kovács/ a ľudový sláčikový /J. Baroš/.

V sedemdesiatych rokoch boli na škole časté kontrolné inšpekčné návštevy, ktoré konštatovali čoraz lepšiu úroveň výučby daných nástrojových predmetov. K tradičným školským či výchovným koncertom časom pribudli aj rôzne „iné' vystúpenia, venované najmä významným výročiam a udalostiam tej doby, ako napríklad VOSR, Mesiac ČSSP, Februárové víťazstvo, atď. V roku 1976 prichádza na školu vyučovať hru na akordeóne Alexander Šereš. V tomto roku, po odchode L. Simonyiho, prebrala vedenie výtvarného odboru Danuša Vargová. Počet výtvarne nadaných žiakov, ktorí sa zaujímali o štúdium rástol, a tak v roku 1979 začala na výtvarnom odbore pôsobiť ďalšia učiteľka Klára Ivanyicsova. Na školu sa už ako kvalifikovaní pedagógovia postupne vracali bývalí žiaci školy - absolventi bratislavského Štátneho konzervatória. K nim patrili Viola Szencziová /klavír/ Erika Janošovičová /husle/, Dagmar Járková /klavír/, Georgína Gulyásová /husle/ a Katarína Pappová /husle/. Škola začala organizovať a realizovať verejné koncerty, na ktorých účinkovali poprední koncertní umelci z Bratislavy.

V roku 1983 založila p. uč. G. Gulyásová komorný ženský spevácky zbor učiteliek, ktorý pôsobil pri ĽŠU /pôsobí dodnes/. Pri zrode mal učiteľský zbor spolu s dirigentkou 15 členiek.

V školskom roku 1983/84 bola na škole založená žiacka /pionierska/ dychovka, ktorú viedol p. uč. František Dorna. Táto dychovka reprezentovala školu na rôznych okresných kultúrnych prehliadkach a mestských podujatiach /lampiónový sprievod, Prvomájové oslavy, atd./. V tomto období bola veľmi úspešná spolupráca ľudového sláčikového súboru „Tücsök", ktorý najskôr viedla p. uč. E. Janošovičová a neskôr p. uč K. Pappová so súborom ľudového tanca Kisbojtár . Na škole tiež dlhšiu dobu pôsobil detsky spevácky zbor pod vedením p. uč. G. Gulyásovej.

V roku 1984 bola za pomoci pedagógov i rodičov žiakov školy uskutočnená malá prestavba v hlavnej budove školy na Komenského ulici, čím sa vytvorili ďalšie nové učebne.

V školskom roku 1984/85 vyučovalo na škole s celkovým počtom 331 žiakov /212 HO, 119 VO/ 14 pedagógov.

V školskom roku 1985/86 bol na škole založený krúžok priateľov hudby. V spolupráci s agentúrou Slovkoncert a MsKS bolo na pôde školy zrealizovaných mnoho komorných koncertov slovenských umelcov.

16.5.1989 sa pri príležitosti 30-ho výročia založenia ĽŠU v Štúrove konala v koncertnej sále školy esteticko-výchovná konferencia. O pár mesiacov neskôr zásluhou nežnej revolúcie nastali v našej spoločnosti veľké zmeny, ktoré zasiahli aj do života Ľudovej školy umenia.

18.5.1989 sa PhDr. L. Ganzer musel vzdať funkcie riaditeľa školy a 24.5.1990 bola do tejto funkcie ustanovená Viola Szencziová. V školskom roku 1990/91 sa mení i názov školy. Ľudová škola umenia bola premenovaná na Základnú umeleckú školu. Mení sa i riaditeľ školy. Od 1.7.1991 túto funkciu preberá Katarína Pappová. Zároveň sa stáva i dirigentkou speváckeho zboru učiteliek, ktorý si osvojuje meno Stilla Pectus.

V roku 1993 riaditeľka K. Pappová, pedagógovia školy a členovia miešaného speváckeho zboru Stilla Pectus zorganizovali po prvý raz veľkolepé trojdňové hudobné podujatie pod názvom „A hudba znie...". Tieto dnes už tradičné jesenné Štúrovské hudobné dni sa vďaka vysokej umeleckej úrovni stali významnou kultúrnou udalosťou nášho mesta. V tomto období sa tiež zrodila tradícia obľúbeného Vianočného koncertu, ktorý sa spolu s Vianočnou výstavou pravidelne každý rok uskutočňuje v MsKS.

Pre nedostatok učební sa počas osemdesiatych a v prvej polovici deväťdesiatych rokov vyučovalo aj v priestoroch obytného domu na Petőfiho ulici c.4 /VO/, v budove dnešného Mestského múzea na ulici Pri colnici č.2 / VO, HO/, v miestnostiach v budove na Hlavnej ulici č.46 /HO/ a v budove oproti ZUŠ na Komenského ulici č. 1 /HO, TO/. Priestorová problematika sa k celkovej spokojnosti vyriešila až v roku 1997, keď zásluhou p. riaditeľky K. Pappovej ZUS dostala do svojho užívania dve budovy /bývalý pôrodnicu a mestskú knižnicu/ na ulici sv. Štefana č.25. Z miestností týchto budov boli vytvorené nové učebne pre žiakov hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru. Vyučovanie v nových podmienkach sa začalo v školskom roku 199771998.
Tanečný odbor bol založený v školskom roku 1996/97. Jeho prvou učiteľkou bola A. Horváthova a základy spoločenského tanca vyučoval PaedDr. F. Gergely.

V septembri 2001 p. uč. Mgr. Jolán Batta založila a dodnes na škole vedie literárno-dramatický odbor. K nej sa neskôr vyučovaním v slovesnom oddelení pridala p. uč. Mgr. Danuša Vargová.

V roku 2002 ZUŠ nadobudla právnu subjektivitu. V školskom roku 2002/03 v rámci jubilejného X. ročníka Štúrovských hudobných dní p. riaditeľka K. Pappová prevzala z rúk pána László Szigetiho, vtedajšieho štátneho tajomníka Ministerstva školstva SR, listinu o pridelení čestného názvu školy s menom Ferenca Liszta /Základná umelecká škola Ferenca Liszta Štúrovo/. Pri tejto príležitosti bola pri hlavnom vchode budovy školy odhalená pamätná tabuľa so skladateľovým reliéfom, ktorú z červeného mramoru vyhotovil Ladislav Németh, miestny umelecký kamenár.

V októbri roku 2003 sa uskutočnila v Štúrove svetová akordeónová súťaž Mondiale coupe. Účastníci kategórie junior súťažili v koncertnej sále našej školy.
V marci 2004 klávesové oddelenie ZUŠ pod vedením p. uč. Beaty Bukaiovej usporiadalo pre mladých klaviristov školy súťaž „Miniature Musicali". Tá sa stretla s veľkým úspechom a odvtedy sa opakuje každé dva roky. Výtvarníčka Mgr. Anna Kaplánová zas zorganizovala viaceré výtvarné súťaže: Červený kríž (2003-2004 s medzinárodnou účasťou), Pešia zóna očami mládeže (2005-2006), Tanec, Zima očami detí (2007).

V marci roku 2005 boli ukončené rekonštrukčné práce na koncertnej sále ZUŠ. Nová maľovka, podlaha, stoličky a obnovené koncertné pódium dodnes dodávajú sále príjemný estetický vzhľad.

V apríli 2006 sa naše mladé talenty prezentovali svojimi umeleckými výkonmi na koncerte v Krakove, ktorý bol usporiadaný v r4mci projektu medzinárodného stretnutia ZUŠ V4 Junior /Budapešť, Praha, Krakov a Štúrovo/. V júni tento projekt pokračoval slávnostným koncertom v Budapešti, samozrejme za účasti našich najlepších žiakov. V školskom roku 2006/07 účinkovali na XIV ročníku Štúrovských hudobných dní žiaci umeleckých škôl štátov V4 z Prahy, Budapešti a Krakova. Začiatkom decembra 2006 bol tento projekt pod záštitou International Visegrád Found zavŕšený veľkolepým koncertom v Prahe.

V júni 2007 vystupovali naši žiaci, pedagógovia a komorný spevácky zbor Stilla Pectus v poľskom družobnom meste - Klobuck. 27. mája tohto roku sa v MsKS po prvýkrát uskutočnil koncert pod názvom Srdcu blízke melódie". V podaní učiteľov školy a hudobníkov - hostí tu odzneli známe melódie z opier, filmov, aj prekrásne operetné a muzikálové úryvky i evergreeny. V decembri roku 2007 naši žiaci a spevácky zbor Stilla Pectus účinkovali na Družobnom vianočnom koncerte v Prahe. Naši obetaví pedagógovia každoročne oslavujú svoj sviatok „Učiteľským koncertom".

Na základe konkurzného výberového konania sa novým riaditeľom ZUŠ F. Liszta od 8. júla 2009 stal Mgr. Róbert Baranovics. Tieto riadky nám faktograficky priblížili polstoročnú históriu našej školy. Keď bilancujeme, nesmieme zabúdať na to, že my, súčasní pedagógovia sme pokračovateľmi toho „veľkého diela", ktorého základy sa kládli v neľahkých podmienkach. Zaväzuje nás to k veľkej zodpovednosti, ale i k určitej ostražitosti. Počas uplynulých päťdesiatich rokov z malej Štátnej hudobnej školy vyrástla umelecká inštitúcia, ktorá má v súčasnosti 24 pedagógov a vyše 500 žiakov. Dokazuje to, že o tento typ vzdelávania je u nás čoraz väčší záujem a ZUŠ si vy dobila pevné miesto medzi ostatnými školami v našom meste. Plní dôležitú úlohu v podchytení a odbornom umeleckom rozvíjaní talentovaných, nadaných detí, mládeže či dospelých mesta Štúrova a jeho okolia. V tejto hektickej, eticky aj esteticky hodnotovo dezorientovanej dobe im poskytuje možnosť zmysluplného trávenia voľného času. Neskôr sa sami presvedčia, že investícia do kvalitného umeleckého vzdelania sa im časom vráti v správnom formovaní ich osobnosti, v citlivejšom vnímaní reality aj v odlišnom nazeraní na svet. Vždy sa tešíme z každého jedného vystúpenia našich usilovných žiakov, taktiež z ich pekných súťažných výsledkov. Mnohí z našich bývalých absolventov sa stali profesionálnymi umelcami.

Do ďalšej päťdesiatky si zaželajme predovšetkým pevné zdravie, mnoho tvorivého elánu, a čo najviac talentovaných žiakov, ktorí budú prejavovať a pestovať lásku k umeniu. Nech sa stanú šíriteľmi tých krásnych kultúrno-umeleckých hodnôt, ktoré povznášajú a obohacujú dušu každého človeka.