Národný Park - Táti és Duna Szigetek

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

Podľa dostupných informácií bol Národný park založený v apríli roku 2008. Do parku boli začlenené dunajské ostrovy v katastri obcí Esztergom a Tát. Ide o tieto ostrovy, Süttői-sziget, Csitri-sziget, Nyáras a Körtvélyesi-szigetek, ostrovy boli začlenené zároveň aj do Sústavy chránených území členských krajín EÚ - Natura 2000.

V oblasti s veľkou rozlohou lužných lesov, lúk a tichých ramien Dunaja sa zachováva dodnes pôvodný stav prírody, rastlín a živočíchov. Vyhlásením za Národný park sa tento neporušený stav prírody má naďalej zachovať a zveľaďovať. Dôvodom ochrany je na ostrovoch sa vyskytujúca nasledovná zriedkavá flóra a fauna: Aster sedifolius, Iris sibirica, Gentiana pneumonathe, Senecio paludosus, Lutra lutra, Castor fiber, Ciconia nigra, Haliaetus albicilla, Crex crex, Leucorrhinia pectoralis, Ceriagrion tenellum. A ďaľšie.

Vďaka nedostupnosti celej ostrovnej oblasti sa zachovali dodnes prapôvodné lesné a rastlinné spoločenstvá, takzvané lužné lesy. Lužné lesy tvorili pôvodne pred príchodom Maďarov v celej karpatskej kotline asi 40% plochy. Dodnes sa zachovali už len 2%! percentá. Časť tu, ďalšia oveľa menšia plocha pri meste Vác. Toto miesto je začlenené do sústavy Národného parku Duna-Ipoly.

V plánoch novovzniknutého parku je:
Sprístupniť oblasť verejnosti v pod dozorom správcov pre počtom obmedzené skupiny.
Potlačiť a eliminovať z oblasti zavlečené nepôvodné rastlinné kultúry.
Udržovať lužný les a chrániť tu žijúce živočíchy.
Pozorovanie prírody a živočíchov.
Zabezpečiť návštevu parku pre skupiny s max. počtom 25 osôb so sprievodcom.
Vybudovať náučné chodníky.
Zlikvidovať v celej oblasti ilegálny odpad, stavby a prístavy.
Regulovať rybolov a ťažbu štrku.

Oficiálna zakladacia listina Národného parku v maďarčine je v prílohe.

Ako sa tam dostanete? Jedine člnom z Ostrihomu. Návod nájdete tu... ;-)

Za získaný obrázok a informácie patrí poďakovanie Ostrihomskému používateľovi Villymu z wikipédie

Jelen információkat köszönom Villy-nek egy jelentős Esztergomi írónak.

(NATURA 2000 je sústavou chránených území európskeho významu. Prostredníctvom nej sú chránené najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a vybraných biotopov vyskytujúcich sa na území Európskej únie. Budujú ju členské štáty EÚ nezávisle na národných sústavách a systémoch chránených území. Neskôr má byť pod týmto názvom vytvorená súvislá ekologická sieť chránených území. Sústava sa skladá z území chránených podľa dvoch smerníc (právnych noriem). Sú nimi smernica o vtákoch a smernica o biotopoch. Vyčlenené územia sú zahrnuté v Národnom zozname navrhovaných chránených vtáčích území a Národnom zozname navrhovaných území európskeho významu.)
Zdroj: Wikipédia.org