Štúrovský jarmok Šimona - Júdu

05.06.2015 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

MESTKÝ ÚRAD V ŠTÚROVE VÁS SRDEČNE POZÝVA na tradičný 470. j a r m o k  Š i m o n a – J ú d u  A párkány Simon - Júda vásár 2015 októbrer 8. – 11. lesz. ktorý sa uskutoční 8. – 11. októbra 2015. v ŠTÚROVE Účastníkom (predávajúcim) môžu byť právnické a fyzické osoby, ktoré majú povolenie k podnikateľskej činnosti a neboli vylúčené z účasti na jarmoku v predchádzajúcich rokoch.


A Párkányi Városi Hivatal értesíti az érdeklődőket, hogy a hagyományos Simon – Júda napi vásár 2013. október 10 - 13. között kerül megrendezésre.  A vásárban résztvevő árusok lehetnek azon fizikai vagy jogi személyek , akik vállalkozói engedéllyel rendelkeznek és az előző években nem voltak kitiltva a vásárból . Bővebb információt a városi hivatal épületében...

Tradičný jarmok Šimona – Júdu 8.-11. októbra 2015, postup podávania prihlášok
 

A:  Účastníci jarmoku – okrem  remeselníkov a účastníkov jarmoku, ktorí  poskytujú zábavnú  atrakciu  -  sa môžu  prihlásiť  na jarmok  v termíne:

od 1. júna 2015 do 30. júna 2015 výlučne len mailom,  a to zaslaním prihlášky na adresu:

jarmok@sturovo.sk

   Prihláškam sa pridelí poradové číslo podľa času a dátumu podania a stanoví sa termín, kedy sa má účastník jarmoku dostaviť na MsÚ  za účelom výberu jarmočného miesta a  zaplatenia dane za užívanie verejného priestranstva.

   Zoznam prihlásených účastníkov bude zverejnený na webovej stránke mesta www.sturovo.sk a bude týždenne aktualizovaný.

   Účastníci jarmoku (alebo nimi poverené osoby) sa musia dostaviťv určenom čase na MsÚ v Štúrove. V záujme toho je preto nevyhnutné sledovať webovú stránku mesta Štúrovo. V prípade ak sa účastník jarmoku alebo ním poverená osoba neprihlási v  určený deň na MsÚ  Štúrovo, stráca nárok vybrať si miesto podľa prideleného poradového čísla.

K vybaveniu jarmočného miesta je potrebné predložiť nasledovné doklady:

 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
 • Oprávnenie na podnikanie (ŽL, Výpis z obchodného registra, resp. iný doklad)
 • Rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na ambulantný predaj – pri predaji rýchleho občerstvenia a požívatín
 • Fotokópiu strany označenej ako „Záznamy daňového úradu“ z knihy elektr. registr. pokladnice (strana 3) alebo
 • Čestné vyhlásenie, že nie je povinný používať elektr. reg. pokladnicu s uvedením ustanovenia osobitného predpisu
 • Čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny

Pre realizáciu konkrétneho prípadu sa stanovuje nasledovný postup:

   Účastník jarmoku sa po vstupe do areálu MsÚ prihlási  u zodpovedného pracovníka oddelenia správy mestského majetku. Po vyjasnení technických otázok sa požiadavky účastníkov  predbežne naznačia do orientačnej mapy jarmočných priestorov. Účastník môže vybaviť miesto len pre seba po predložení uvedených dokladov. Následne účastníkovi jarmoku ďalší zodpovedný pracovník oddelenia správy mestského majetku vydá rozhodnutie o užívaní verejného priestranstva.

   V zmysle vydaného rozhodnutia  účastník jarmoku neodkladne zaplatí daň  v pokladni MsÚ,  inak stráca vyznačený priestor. Po zaplatení dane účastník jarmoku obdrží  Pokyny pre účastníkov jarmoku Šimona – Júdu a identifikačnú kartu, na ktorej uvedie  svoje údaje.

Vybavenie jarmočných miest pre tých, ktorí sa neprihlásili mailom

   od 17.septembra 2015 až do začatia jarmoku možno podať prihlášku osobne,  prostredníctvom pošty alebo mailom na adresu rozsa.izrael@sturovo.sk   

K vybaveniu jarmočného miesta je potrebné predložiť nasledovné doklady:

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

 • Oprávnenie na podnikanie (ŽL, Výpis z obchodného registra, resp. iný doklad)
 • Rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na ambulantný predaj – pri predaji rýchleho občerstvenia a požívatín
 • Fotokópiu strany označenej ako „Záznamy daňového úradu“ z knihy elektr. registr. pokladnice (strana 3) alebo
 • Čestné vyhlásenie, že nie je povinný používať elektr.r eg. pokladnicu s uvedením ustanovenia osobitného predpisu
 • Čestné vyhlásenie, že všetky predávané výrobky pochádzajú z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny

B: Remeselníci: môžu sa prihlásiť počas celého roka až do 11.10.2015, mailom na  adresu:   rozsa.izrael@sturovo.sk , resp. osobne alebo  prostredníctvom pošty.       

K vybaveniu jarmočného miesta je potrebné predložiť nasledovné doklady:

 • Fotodokumentáciu predávaných výrobkov a stánku
 • Oprávnenie na podnikanie (ŽL, Výpis z obchodného registra, resp. iný doklad)
 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
 • Fotokópiu strany označenej ako „Záznamy daňového úradu“ z knihy elektr. registr. pokladnice (strana 3) alebo
 • Čestné vyhlásenie, že nie je povinný používať elektr. registr. pokladnicu s uvedením ustanovenia osobitného predpisu

C: Účastníci jarmoku – ktorí poskytujú zábavnú atrakciu sa môžu prihlásiť počas celého roka do 21.08.2015 mailom, osobne alebo prostredníctvom pošty. Títo účastníci budú písomne pozvaní na   výberové konanie , za účelom obsadenia jarmočných miest. Presný termín výberového konania Vám bude vopred oznámený.

K vybaveniu jarmočného miesta je potrebné predložiť nasledovné doklady:

 • Oprávnenie na podnikanie (ŽL, Výpis z obchodného registra)
 • Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
 • Fotokópiu strany označenej ako „Záznamy daňového úradu“ z knihy elektr. registr. pokladnice (strana 3)
 • Uchádzač o miesto musí predložiť platný technický preukaz s revíziou na r. 2015 prevádzkovaného zariadenia a pôdorysné rozmery zariadení v rozloženom stave.

   Upozorňujem každého účastníka jarmoku, že daň za užívanie verejného priestranstva je možné uhradiť len v hotovosti v pokladni MsÚ Štúrovo.

V prípade Vašich otázok prosím kontaktujte našich spolupracovníkov:

Ing. Štefan Sipos – 036 2851311 stefan.sipos@sturovo.sk
Bc. Rózsa Izrael – 036 2851315 rozsa.izrael@sturovo.sk
Oľga Juhász – 036 2851315 olga.juhasz@sturovo.sk

 

                                                                 S pozdravom

                                                                                       Ing. Eugen S z a b ó

                                                                                           primátor mesta

                                                                                           riaditeľ jarmoku

Prihlášky online nájdete na tejto stránke: http://www.sturovo.sk/?id_menu=0&module_action__175872__id_ci=69850#m_175872
Fotografie z roku 2014: https://www.facebook.com/willouth/media...
Fotografie z roku 2013: https://www.facebook.com/willouth/media...

Všetky hlasy: 0
Hlasujte ako sa vám páčil článok.

NAJ.sk
Google PageRank