2000 rokov parkanských dejín chronologický prehľad udalostí

28.06.2020 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

  172 - písomná spomienka sútoku Hrona v spise Marca Aurelia
1012 - povodeň "Mnoho ľudí pomrelo, dobytok a domy odniesla voda."
1075 - Gejza I. daruje 10 domov pltníkov opátstvu v Hronskom Beňadiku. Prvá novodobá spomienka mesta s menom Kakath.
1157 - záznam o Kakathskom výbere soľnej a prístavnej dane
1189 - Fridrich Barbarossa sa utáboril v Kakathe pri prechode so svojim vojskom do Jeruzalema

1215 - Ondrej II. nariaďuje povinné využívanie služieb kakathských pltníkov
1235 - povodeň "Zaplavilo pozemky, polia. Voda spustošila osady a ostrovy."
1241 - veľmi tuhé zimy 1241, 1242 pri Parkane zamŕza Dunaj
1242 - mesto spustošili tatárske vojská
1304 - Václav II. sa utáborí pri meste počas vyjednávaní so svojim vojskom, potom zaútočí na Ostrihom

1332 - v pápežskej decime už mala farnosť cirkevné pobožnosti, ktoré boli vykonávané v románskej kaplnke, ku ktorej je pristavaný farský úrad

1414 - povodeň "Voda zaplavila ostrihomský prístav."
1496 - počet obyvateľov je asi 350
1531 - počet usadlostí poddaných je 86 čo je asi 450-600 obyvateľov
1543 - mesto obsadia osmanské vojská
1546 - vybudovanie pevnosti Dsigerdelen parkani
1546 - prvé zmienky o tradičnom jarmoku
1581 - Novozámocký kapitán Pál Rácz a jeho vojsko pobije Turkov pri Parkane
1585 - prvý lodný most z 54 lodí dal postaviť Sinanüddin Yusuf Pasha
1589 - Sokolovič Memi, ostrihomský bej a Mikuláš Pálffy, uzatvárajú dohodu o slobodnom obchodovaní v Parkane

1590 - porážka vojsk Juraja Thurzu pri pevnosti Dsigerdelen
1594 - neúspešný pokus cisárskych vojsk vyhnať Turkov z Parkanu
1595 - dočasné oslobodenie Parkanu a Ostrihomu na 10 rokov spod Tureckej okupácie pevnosť Dsigerdelen bola úplne zničená

1605 - Parkan a ostrihom obsadia Turecké jednotky na 78 rokov
1660 - bitka pri Parkane
1661 - neúspešný pokus Adama Forgácha a grófa Montecuccoliho dobiť Parkan
1663 - porážka Adama Forgácha pri parkane
1663 - prvý most pevnej drevenej konštrukcie dal postaviť paša Köprülü Mehmed
1664 - kapitán De Souches po oslobodení Nitry a Levíc zaútočí na Parkan, ale pred príchodom vojsk sa Turci stiahnu do Ostrihomskej pevnosti

1683 - oslobodenie Parkanu spod Tureckej okupácie
1683 - kolový most cez Dunaj bol zničený. Mestá boli 80 rokov bez mosta
1698 - povodeň "Parkanský pivovar utrpel škody preto mu znížili mesačný daňový odvod na 15 Ft."

1699 - zachovaný údaj o najmenšom počte obyvateľov 26 ľudí s rodinami, s presným zoznamom mien

Kovács András, biró ; Nagy György, Páldy Mihály, Bertók Imre, Barty János, Kiss Jakab, Bittér János, Molnár Péter, Nagy István, Deménd János, Szuhay Márton, Muzsik Márton, Baráth András, Kurucz Péter, Misegrady Márton, Olasz Ferencz, Vidra András, Bartha Tamás, Klazer Mihály, Kovács János, Balogh Zsigmond, Barbely Mihály, Tóth Mihály, Nagy Pál, Tóth János, Tóth György.

1701 - bol postavený kostol v barokovom štýle, chránená pamiatka mesta, prvým správcom bol Ján Hidassy

1702  - ďalším správcom kostola sa stáva Ján Beregh
1706 - František Rákóczi II. ostreľuje Ostrihom cez Dunaj z parkanskej strany 6 týždňov
1715 - počet obyvateľov je 160, 7 nemeckých rodín, 10 rodín z horného Pohronia, 6 rodín potomkov z Tekova

1724 - Karol III. udeľuje mestu trhové výsady. Začiatok tradície parkanského jarmoku
1732 - v meste
bola založená prvá škola, učiteľom bol Štefan Lendvai, počet žiakov je 15, od ktorých dostáva 25 denárov každý štvrťrok

1735  - Parkan riadne vedenú cirkevnú matriku
1739 - morová epidémia v meste umrelo 92 občanov
1755 - evidujú 643 obyvateľov, z ktorých je 480 katolíkov a 163 iného vierovyznania
1755 - škola začína byť nedostačujúca, jej učiteľom je Jozef Jurkovič. Od každého žiaka dostáva ročne jeden forint, jeho riadny plat je 15 Ft.

1754 - arcibiskup Mikuláš Csáky povolil zriadiť jarmok na sviatok sv. Jána Krstiteľa s podmienkou, že výnosy z jarmoku budú patriť kostolu.
1754 - 11. februára udeľuje Mária Terézia obci Parkan mestské výsady. Parkan sa tráva mestečkom (Oppidum) mezőváros.

1760 - ničivá ľadová povodeň na Dunaji
1762 - prvý kyvadlový most použil ostrihomský kanonik Gašpar Ipolyi
1766 - postavená baroková kalvária, ktorá je dnes v parku kostola
1766  - bola postavená dnešná veža kostola
1767 - mesto má 52 daňových poplatníkov židovského vierovyznania
1783 - canonica visitatio povoľuje rozobrať zvyšky pevnosti Dsigerdelen miestnym rybárom na stavbu svojich domov

1800 - postavený ďakovný kríž pri vchode do kostolného parku
1807 - vznikla socha sv. Jána Nepomuckého pri kostole. Socha je ľudová kamenárska práca.

1818 - plavba prvého vlečného parníka po Dunaji pri Parkane
1825 - počet obyvateľov je po prvý krát viac ako 1000 (1050)

1831 - v meste žije 7 ľudí s židovským vierovyznaním
1838 - ničivá ľadová povodeň v centre mesta, je zachovaná pamätná povodňová tabuľa, v meste sa zrútilo 143 domov

1839 - funguje prvý parný mlyn v meste, na Nánanskej ceste tzv. Pesti József-hengermalom
1842 - otvorenie lodného mosta
1842 - Otto Frankl zakladá parkanskú škrobáreň
1856 - prvá vážna železničná nehoda medzi Štúrovom a Kamenicou nad Hronom, kde umreli traja cestujúci
1856 - Po vysviacke Ostrihomskej baziliky 31. augusta večer o pol desiatej precestuje mestom cisár František Jozef. Na stanici nastúpi na vlak smerom domov.

1849 - lodný most bol zničený
1850 - dajú do prevádzky železnicu Budapešť Viedeň, prvý vlak prejde cez našu stanicu 15. okt.

1851 - otvorenie nového lodného mosta, predošlí bol počas revolučných udalostí zničený
1865 - parkanskou stanicou precestuje cisár František Jozef 6. júna, vystúpi z vlaku a víta vedenie mesta Parkanu a Ostrihomu
1870 - založenie prvého židovského cintorína v meste, dnešný park na rohu ulice Jána Bema
1876 - veľká povodeň, povodeň dokumentuje Sándor Beszédes, vzniká pravdepodobne prvá panoramatická fotografia nášho mesta

Panorama mesta z roku 1876 pri povodni

1876 - prvý poštový úrad v meste, od roku 1807 do 1876 obsluhovala naše mesto pošta v Ostrihome
1878  - arcibiskup Ján Simor rozšírili parkanský kostol o dve bočné lode, do ktorých boli umiestnené oltáre

1880 - za hotelom Zahovay postavia mestský úrad, od tohto roka má mesto notára a občiansku matriku, počet obyvateľov je 2139
1880 - mesto má 84 daňových poplatníkov židovského vierovyznania
1885 - v meste sa narodil Ödön Schrank veľkopodnikateľ a majiteľ parkanskej octárne a ostrohomskej likérky

1885 - založený dobrovoľný hasičský zbor
1890 - vypukol požiar v meste, pomôcť museli ostrihomský hasiči, horeli tri domy
1893 - vybudovaný ohradený židovský cintorín s finančnou podporou Salamona Schranka
1893 - začiatok výstavby oceľového mosta Márie Valérie
1894 - postavená prvá poschodová budova - Steinerov hotel Hungária, dávnejšie slúžila ako pobočka VUB

1894 - železničná stanica v Štúrove s názvom, Esztergom-Nána je premenovaná na Párkány-Nána, nariadenie č. 99500/894

1895 - most Márie Valérie cez Dunaj bol 28. septembra slávnostne odovzdaný do prevádzky
1887 - vybuduje sa železničná trasa Parkan - Levice
1900 - v meste žije 365 židov
1901 - obrovský požiar v mestskej škrobárni

1903 - obrovský požiar v centre mesta, okolo kostola sa chytilo horieť 5 domov
1906 - začala sa elektrifikácia celého mesta napojením na ostrihomskú elektráreň Ganz Villamossági Rt.

1907 - kostol bol obohatený dnešným jedno manuálovým organom z dielne Otta Riegera z Budapešti

1908 - v auguste položili základový kameň budovy okresného súdu oproti kostola
1908 -  vybuduje sa kaplnka rímsko katolíckeho cintorína staviteľom je Ede Rogrun kaplnku buduje na vlastné náklady
1909 - strecha mestského veľkohostinca úplne zhorela
1909 - Parkan sa stáva okresným mestom do roku 1960
1909 - z Ostrihomu presťahovala do nového úradu pozemková kniha parkanského okresu

1910 - počet domov 415, obyvateľov 2836
1910 - výstavba nového mestského veľkohostinca, dnes je to budova kina Danubius

1912 - v tomto roku, v meste vypukol požiar 6 krát a dva krát v Náne
1917 - modernizácia parného mlyna súrodencov Tímárovcov na Nánanskej ceste zo štátnych subvencií

1918 - kvôli epidémii Španielskej chrípky zakázali jarmok Simona a Júda
1918 - mesto sa stáva pohraničným sídlom po rozpade monarchie
1919 - prvý oblúk mosta sa výbuchom z nedbanlivosti Československej vojenskej stráže zrúti 22. júla

1919 - pohraničné boje medzi československými legionármi a maďarskou armádou
1920 - v meste žije 374 židov a zakladajú židovskú základnú školu

1921 - most nadvihli Československí ženisti a postavili dočasnú drevenú lávku
1921 - mesto malo 3 481 občanov z toho 3129 maďarskej národnosti, 254 slovenskej a českej a 98 obyvateľov bolo inej národnosti

1921 - umiera významný maďarský historik, genealóg a lekár Moric Wertner, narodený 26. júla 1849 v Špačinciach, ktorý žil v Parkane

1921 - prvé číslo mestského týždenníka Délszlovenszkói Magyar Lapok (Juhoslovenské maďarské listy)

1922- prvá slovenská škola v Parkane, mala sedem žiakov. Učiteľom bol pán Stuhlík
1923 - opravu mosta začala Českomoravská Kolben Daněk (ČKD)
1923 - v  lokalite železničnej stanice sa rozbieha bytová výstavba
1924 - v školskom roku vzrástol počet žiakov na 20, budova je dnes Dom opatrovateľskej služby oproti kostolu

1925 - židovská obec na mieste malej modlitebne postavila synagógu dnes v rekonštrukcii vedľa Slov. sporiteľne - Hlavná 32.

1926 - dokončuje sa v poradí tretia poschodová budova, Leimdorferova vila na nábreží,majiteľ sa stal obeťou holokaustu, dnes detský domov

1926 - Zásobovanie mesta elektrinou preberajú Juhoslovenské elektrárne a. s. Komárno
1927 - bratislavský Artur Komlós vymenili drevenú cestu za železobetón a vyasfaltovali cestu cez most
1927 - zrútený mostný oblúk opravia a most dajú do prevádzky 1. mája
1927 - postavili sa kasárne finančnej stráže, Jesenského 42, dnes nájomný dom mesta
1928 - v meste postavili novú budovu slovenskej školy na polceste žel. stanice a centra bývalí dom Jozefa Steinera parcela číslo 1217/1

1928 - modernizácia parného mlyna súrodencov Tímarovcov na Nánanskej ceste, poverenie dostal Ján Lettang
1930 - zriadila sa Štátna slovenská meštianska škola, do ktorej chodilo 220 žiakov, vyučovanie prebiehalo až do roku 1938

1930 - v meste žije 396 židov
1930 - večer vypukne požiar v škrobárni Frankla, na pomoc prichádzajú ostrihomský hasiči ale škody sú veľmi značné
1932 - slávnostné otvorenie kultúrneho domu, svojpomocne postaveného Spolkom rímsko-katolíckej mládeže

1933 - navŕtaný prvý termálny prameň na dvore starej hasičskej stanice, dnes je to dvor oproti reštaurácii Casablanca

1935 - dokončila sa I. etapa, výstavby moderného prístavu. Vybudovalo sa úväzisko a prekladisko, colný sklad a správna budova

 

1936 - definitívne ukončenie vyhlasovania mestských oznamov bubeníkom, lebo 95% občanov v ČSR vie čítať a písať

1936 - rodina Zahovay, Ladislav Zahovay a manželka, Andaházy Berta Alžbeta, si prenajíma mestský veľkohostinec

1938 - podľa Viedenskej arbitráže sa mesto stáva súčasťou Maďarskej republiky
1938 - vykonali celkovú rekonštrukciu mosta, pričom vymenili 38000 nitov
1939 - slávnostné vztyčovanie Maď. štátnej vlajky, ktorú mestu darovala budapeštianska oceliarska fabrika Húber a Sigmund

1940 - slávnostné odovzdanie artézskej studničky občanom mesta dnes betónová ohrada oproti reštaurácii Casablanca

1940 - primátorom mesta je Ladislav Dlouhý
1944 - Otvára sa nový hotel Zahovay pri Dunaji
1944 - počet obyvateľov je 4221, z toho je 291 židov
1944 - mesto a celé Maďarsko obsadia nemecké vojská, čo je reakciou na Horthyho snahu vystúpiť z vojny

1944 - do komárňanského internačného tábora bolo odvlečených 336 židovských občanov

1944 - most Márie Valérie vyhodia do povetria ustupujúce vojská 26. decembra
1944 - počas prudkých bojov bola vážne poškodená veža kostola. Vďaka obetavej práci a milodarov veriacich bola krátko na to renovovaná.

1944 - správcom kostola je farár Varjú Vendel
1945 - Štátna maďarská škola v Parkane a Římsko katolícka maďarská škola boli zlúčené do Štátnej ľudovej slovenskej školy.

1945 - počet židov ktorý sa po vojne nikdy nevrátili je 220, vrátilo sa a vojnu prežilo 23

1945 - medzi dvoma mestami postavia vojenský pontónový most, tento ale v decembri rozoberú
1946 - po Parížskej mierovej zmluve mesto patrí znova Československu
1946 - zriadený cintorín príslušníkov sovietskej armády, ktorí padli v bojoch na úseku Parkan - Nové Zámky. Je tu pochovaných 5247 obetí.

1947 - neospravedlniteľná diskriminácia maďarských občanov podľa Benešových dekrétov bolo z mesta násilím vysídlených 217 osôb

1947 - boli odstránené pozostatky konštrukcií mosta, aby neprekážali lodnej doprave
1948 - v meste žije 102 židov
1948 - niekoľko storočí zaužívaný názov mesta Parkan sa násilím zmení na Štúrovo

1949 - mesto zakladá miestnu organizáciu CSEMADOK (Klub pracujúcich Maďarov v Československu)

1949 - postavenie mesta sa posilňuje zriadením prvého gymnázia (dnes je to budova Klubu dôchodcov na Hlavnej ulici 42)

1949 - sa uskutočnil geologický hĺbkový vrt ktorého termálna voda umožnila vybudovať prvé tzv. staré termálne kúpalisko

1950 - zakladá sa kolchoznícke JRD  typu III., toto upadajúce družstvo sa v roku 1961 likviduje a preberá ho Štátny majetok v Náne

1950 - začiatok výstavby starého termálneho kúpaliska
1950 - zriaďuje sa základná škola s vyučovací jazykom maďarským, vo všeobecnosti nastáva citeľný obrat v národnostnej politike
1950 - pošta z uličky pri kostole sa sťahuje na hlavnú ulicu, je to budova oproti škrobárni, dnes nákupné centrum Aquario

 

1952 - bolo odovzdané do prevádzky staré termálne kúpalisko pri kostole,dnes s názvom VADAŠ II.
1953 - gymnázium sa v zmysle školskej reformy stáva jedenásťročnou strednou školou s vyučovacím jazykom slovenským i maďarským

1953 - hlavný mlynár Ján Lettang odchádza do dôchodku
1953 -  bola postavená budova 11-ročnej strednej školy, dnes gymnázia
1956 - zakladá sa základná umelecká škola

1954 - náraz lode poškodil jeden mostný pilier, pilier musel byť čiastočne rozobratý.
1955 - prebehol konzervačný náter pozostalého oblúka
1959 - mesto ako prvé v Československu dostáva sochu Lenina
1961 - bola postavená budova papierenského odborného učilišťa
1961 - postavená budova 16-triednej Základnej deväťročnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, dnešná ZŠ

1960 - kostol obohatený novou Krížovou cestou.
1960 - sa mení postavenie mesta. Reorganizáciou štátnej správy sa po 210 rokoch ruší okres Párkány/Parkan

1962 - obnovili piliere mosta a pridali 17 metrové stožiarové osvetlenie pre lodnú dopravu
1962 - Vysadené platany v mestskom parku dnes chránené stromy
1963 - Alexander Dubček, prvý tajomník ÚV KSČ, symbolickým poklepaním na základný kameň začína výstavbu papierenského kombinátu v Štúrove
1963 - otvára sa na území Štúrova spoločná - výmenná pohranično-prechodová medzinárodná stanica ČSD- MÁV (Štúrovo-Szob).
1964 - pre zabezpečenie väščej a plynulej priepustnosti stanice sprevádzkovali reléové zabezpečenie ( Integra-Domino)
1965 - na železničnej stanici bol vybudovaný zvážny pahorok ( kopec)

1964 - výstavba domu vodných športov s ubytovacími možnosťami
1964 - ukončené trojposchodové bytovky na Petőfiho a Športovej ulici
1965 - povodeň, hladina Dunaja v prístavisku dosiahla 18. júna výšku 737 cm

1967 - 1. september bol prvým vyučovacím dňom v stredisku výchovy kádrov na terajšom strednom odbornom učilišti papierenskom.
1967 - bola postavená budova 20 triednej základnej deväťročnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

1968 - do mesta vstúpilo vojsko Maďarskej ľudovej republiky, ktoré následne vystriedali okupačné vojenské jednotky Sovietskeho zväzu
 

1968 - sa zrealizovala kanalizácia mesta v hodnote 20 miliónov Kčs
1968 - z obáv prepuknutia proti okupačných demonštrácií zakážu jarmok Simona a Júdu
1969 - dokončila
sa elektrifikácia železničnej trate Bratislava – Štúrovo
1969 - vybudovaný betónový múr siahajúci od mosta po prievoz a ďalej až po ústie Hrona, boli zvýšené a zosilnené hrádze

1969 - bola ukončená elektrifikácia trate ( dnes medzinárodného koridoru) Bratislava hl.st. - Štúrovo - Szob (Máv)

1969 - začala pravidelne premávať kompa medzi dvoma brehmi od siedmej rána do 19-tej hodiny
1971 - bola dokončená výstavba sídliska Dunaj
1971 - začal geotermálny výskum močiarov za mestom pod vedením geologického ústavu Dionýza Štúra. Jozefa Lauku a Karola Píry-ho

1972 - obec Obid sa stáva súčasťou územného celku mesta
1973 - počiatkom výstavby dnešného vadašu bol vrt poskytujúci vodu 39,7 ° C o výkonnosti 70l/min
1974 - dokončená výstavba Juhoslovenských celulózok a papierní v Štúrove. Dávala prácu takmer štyrom tisíckam zamestnancov.
1974 - dňa 13.3. bol vyrobený prvý fluting na PS 3 - BELOIT, začala výroba papiera
1974 boli vybudované kryté nástupišťa a podchody k nástupištiam.
 

1974 - ukončila sa výstavba novej budovy mestského úradu, dnes tiež mestský úrad
1975 - bolo odovzdané detské dopravné ihrisko, za budovou základnej deväťročnej školy s vyučovacím jazykom slovenským

1976 - štúrovský mlyn začína vyrábať ovsené vločky
1976 - odovzdaná do prevádzky nová Poliklinika na Jesenského ulici

1978 - pondelok 17. júla  sa prvýkrát napustili bazény termálnou vodou. TK I. zahŕňalo štyri bazény - plavecký, rekreačný, malý, detský
1984 - delegácia z KĽDR na návšteve Československa v júni. Kim Ir Sen na štúrovskej stanici s Vasiľom Biľakom  a Jozefom Lenártom.

 

1986 - mlyn v Štúrove prestáva vyrábať múku a výlučne sa venuje len výrobe ovsených vločiek
1989 - žije tu 14270 občanov, mesto má najviac obyvateľov v histórii
1988 - prebehla rekonštrukcia starého kúpaliska s výstavbou ubytovacej budovy
1989 - Odvoláva sa 23 straníckych poslancov Mestského národného výboru. 14. decembra celé vedenie rezignuje na svoje funkcie.

1990 - termálne kúpalisko Vadaš prešlo do vlastníctva mesta
1990 - mesto po 23 rokoch opustila posledná sovietska vojenská jednotka aj s výzbrojou
1990 - prvé slobodné parlamentné voľby po 44 rokoch, účasť 93%.
1990 - prvé slobodné obecné voľby s 64 %-nou účasťou oprávnených voličov
1990 - na základe platného referenda od mesta odčleňuje obec Nána, ktorá bola k nemu pričlenená v roku 1960

1990 - boli rozšírené lodné prepravné služby medzi dvoma brehmi o jedného súkromného prepravcu
1991 prebieha platné referendum o prinavrátenie bývalého názvu mesta Parkan, za návrat k pôvodnému názvu sa vyslovilo 87% voličov

1991 - akademický sochár Jozef Ostrovský zomrel v Štúrove, kde je aj pochovaný
1991 - vo svätyni kostola boli umiestnené vitráže Ducha svätého - sv. Štefana kráľa a bl. Gizely - rodičov sv. Imricha.

1992 v rámci reštitúcie majetkov hotel Zahovay vrátia povodným vlastníkom
1993 - demontovali železobetónový povrch cesty a previedli celkovú renováciu nosnej konštrukcie oblúka na Maďarskej strane
1994 - mesto ponúka na predaj staré kúpalisko za 120 mil. Sk kupca sa ale ani po rokoch nenašiel

1991 - na základe volieb sa stal riaditeľom základnej školy slovenskej Peter Jablonský.
1992 - vláda neuznala výsledok štúrovského referenda o zmene názvu mesta
1992 - sa v meste zriaďuje prvá súkromná škola - obchodná akadémia
1992 -
Mgr. Milan Cap bol zvolený za riaditeľa základnej školy slovenskej
1993 - mesto
sa stáva súčasťou samostatnej Slovenskej republiky.
1994 - vonkajška aj vnútorná
oprava kostola, práce viedol Ľudovít Chmelár, kostol bol vymaľovaný pod vedením Dr. Petra Čambála

1996 - návšteva prezidenta Slovenskej Republiky Michala Kováča 27. februára
1995 - plynofikácia celého mesta
1995 - otvorenie prvej cirkevnej škôlky, s vyučovačím jazykom maďarským - Škôlka svätého Imricha
1998 - jedine v našom meste uskutočňuje prezidentom vyhlásené, ale Mečiarovou vládou zmarené referendum

1997 - dňa 3. februára kúpil švédsky nadnárodný koncern AssiDomän AB Štokholm 60,81 % akcií JCP Štúrovo
1998 - na základe platného referenda sa odčleňuje obec Obid, pričlenená v r. 1972
1998 - bola na základnej škole slovenskej zriadená detská zubná ambulancia
1999 - vybudovanie mestského centrálneho tepelného zdroja
1999 - 80. výr., slávnostné odhalená tabuľa na zrekonštruovanom pohrebisku padlých česko-slovenských a maďarských vojakov
v roku 1919

1999 - riaditeľom základnej školy slovenskej Mgr. Ján Prokopec, ktorý prišiel na školu ako učiteľ v roku 1964

1999 - v priestoroch lode Rákóczi, predsedovia vlád SR a MR - M. Dzurinda a V. Orbán podpisujú medzivládnu dohodu o obnove mosta

1999 - bola odovzdaná krytá plaváreň s 25 m dlhým plaveckým bazénom a menším bazénom pre deti
2000 - v novom tisícročí obýva mesto 11 708 občanov, ktorých počet klesol z dôvodu osamostatnenia sa obcí Nána (1990) a Obid (1998)
2000 - Začali sa stavebné práce na moste Márie Valérie
2001 - vykonané statické a dynamické záťažové skúšky mosta 22 - 23. septembra
2001 - obnovený most Márie Valérie cez Dunaj bol 11. októbra slávnostne odovzdaný do prevádzky
2001 - odstránili staré neestetické bufety z areálu Vadaš
2002 - vítalo kúpalisko svojich návštevníkov novými radmi bufetov a 600 miestami na sedenie
2002 - generálna rekonštrukcia a otvorenie COOP Jednota na Terasy I.
2003 - v júni sa dokončila výstavba trojhviezdičkového hotela Thermal*** s 47 izbami a reštauráciou
2003 - závažný požiar na Jesenského ulici v 12 poschodovom dome
2003 - založenie združenia obcí – Južný región
2003 - namontovaná monitorovacia sieť jednotnej emisnej kontroly ovzdušia miest Dorog Štúrovo Lábatlan a Mužla
2004 - bazén Lagúna s umelým vlnobitím s vodnou plochou 3800 m2. bol dokončený
2004 - zrekonštruoval sa detský bazén

2005 - mesto dostalo finančnú podporu štrukturálneho fondu EÚ, na výstavbu pešej zóny
2005 - bol vybudovaný hotel El Camino na Jesenského ulici
2005 - dovzdal sa nový vonkajší sedací bazén pri krytej plavárni s celoročnou prevádzkou
2005 - oznamujú fúziu firmy Kappa Packaging a Jefferson Smurfit
2006 - zmena názvu spoločnosti z Kappa Packaging na Kappa Smurfit.
2006 - rekonštrukcia školskej jedálne
2006 - ku krytej plavárni sa pristavala fínska a parná sauna
2006 - v decembri definitívne skončila po 164 rokoch nepretržitej prevádzy prevádza šrobárne, bolo prepustených 40 zamestnancov

2007  - začalo s výstavbou protipovodňovej línie financovanej z európskych štrukturálnych fondov
2007 - vo februári zastavili premávku na moste, počas bagrovania koryta sa našla nevybuchnutá 100kg bomba
2007 - 30. apríla odovzdali novú budovu pošty do prevádzky
2008 - odhalený pomník Jána Sobieskeho za kostolom v parku
2009 - rekonštrukcia Sovietskeho vojnového cintorína
2011 - vymenila sa celková betónová plocha medzi bazénmi, na mieste prvého bazénu Delfín vyrástol nový zážitkový bazén Relax
2010 - monitorovacia sieť jednotnej emisnej kontroly ovzdušia miest Dorog Štúrovo Lábatlan a Mužla bola zrušená

2010 - na jar firma Smurfit Kappa (bývalá JCP n.p.) prepustila 350 zamestnancov a výroba papiera bola ukončená
2010 - 1. októbra oficiálne oznamujú definitívne zatvorenie fabriky Smurfit Kappa (n.p. JCP Štúrovo)

2010 - bolo vybudovaných 4 tobogánov v areáli Vadaš
2011 - výmena obkladačkového obloženia v bazéne hviezda za plastovú fóliu
2011 - prebehla rekonštrukcia vstupného areálu Vadaš
2011 - výstavba 5-ho tobogánu v areáli Vadaš
2011 - začiatok výstavby čističky odpadových vôd

2013 - hladina vody Dunaja prekonala všetky zaznamenané historické rekordy. Hladina vody kulminovala pri rekordných 812 cm pri Štúrove.

2014 - prebehla modernizácia verejného osvetlenia. Staré pouličné osvetlenie bolo nahradené modernými LED lampami. Bolo vymenených 1225 pouličných svietidiel, 194 stožiarov, 13 elektrických rozvádzačov, 12,3 km vzdušných vedení a 11 km elektrického vedenia v uloženého v zemi.

2014 - v detskom bazéne bola vybudovaná šmýkačka v tvare stedovekého hradu.
2014 - končí 25 ročné obdobie kedy bol primátorom mesta Ján Oravec, vo voľbách je zvolený nový primátor Eugen Szabó
2015 - začala sa výstavba nákladnej kompy medzi Ostrihomom a Štúrovom.
2015 - na Dunaji premáva nákladná kompa medzi továrňou a vykládkou uhlia
2015 - návšteva prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku 8. júna.
2015 - ukončenie výstavby čističky odpadových vôd a odovzdanie do prevádzky
2016 - detský bazén bol rozšírený o atrakciu kruhovej šmýkačky
2016 - rekonštrukcia sedacieho bazéna, obkladačky boli vymenené za plastovú fóliu

Cesty cisára Františka Jozefa cez naše mesto

1856 - po vysviacke Ostrihomskej baziliky 31. augusta večer o pol desiatej, prejde mestom cisár František Jozef. Na stanici nastúpi na vlak smerom domov.
1857 - návšteva Uhorska vlakom cez Parkan. Pre chorobu ich dcéry sa ale museli veľmi skoro vrátiť domov
1865 - cisár František Jozef precestuje naším mestom 6. júna. Vystupuje z vlaku a víta vedenie mesta Parkanu a Ostrihomu
1892 - cesta panovníka do Budapešti cez Parkanskú stanicu
1896 - František Jozef cestuje na slávnostné otvorenie výstavy Milénia 2. marca v Budapešti

 

Vznik, vývoj a sled názvov Parkanskej športovej organizácie

1920 - založenie Párkányi torna egylet športový klub zlúčením Parkanského mládežníckeho spolku a Egyetértés,  ktoré založil Ondrej Goldman

1945 - založený športovy klub Parkan predsedom je Ján Grillus
1948 - založený ŠK Štúrovo (športový klub) predsedom bol Zoltán Schwarz
1947 - založený ŠK Železničiari Parkan športový klub
1949 - založenie TJ Lokomotíva Štúrovo (športový klub) predsedom bol Ján Šťastný do 31. dec. 1970

1953 - založenie TJ Sokol Štúrovo (športový klub)
1957 - TJ Stavbár Štúrovo. Predseda: Michal Smatana
1958 - TJ ČH Štúrovo (športový klub)
1965 - platená funkcia, tajomník: Juraj Jung
1969 - odčlenením vznikla TJ Mladosť, za 2.roky zanikla
1971 - TJ Juhcelpap Štúrovo, po zlúčení TJ Stavbár a TJ Lokomotíva Štúrovo, tajomník Juraj Jung

1987 - predseda JUDr. Ladislav Hrobárik
1990 -  predseda Ing. Vojtech Vendégh,
2003 - Miroslav Lapár

1993 - odčlenením od Juhcelpap vznikla TJ DUNAJ predsedom bol Juraj Jung
1997 - predseda MUDr. Viktor Renner
2008 - predseda Ján Cocher a od roku 1997 Jozef Kužel

2007 - telovýchovu berie pod patronát mesto a Juhcelpap sa premenúva na Mestskú športovú organizáciu (MŠO), riaditeľom sa stáva Eduard Krakovský. Od roku 2008 je riaditeľom  Ing. Štefan Járek
 

História spoločnosti JCP n.p Štúrovo

1963 - Položenie základného kameňa
1968 - Začiatok výroby strojnej handrovej lepenky
1969 - Začiatok výroby asfaltovaných hydroizolačných materiálov
1973 - Začiatok výroby vlnitých lepeniek a obalov
1974 - Začiatok výroby flutingu
1976 - Výstavba čistiarne odpadových vôd
1984 - Konštrukcia kotla č. 4.
1992 - Založenie  akciovej  spoločnosti  (po  1.vlne  kupónovej privatizácie)
1993 - Zničujúci požiar na papierenskom stroji č. 3
1994 - Rekonštrukcia papierenského stroja č. 3 vyrábajúceho fluting. Získanie  certifikátu  ISO  9002  od  certifikačnej  spoločnosti
Lloyd ´s Register Quality Assurance

1995 - Založenie dcérskej spoločnosti STROJPAP, a.s.
1997 - Vstup koncernu AssiDomän AB Stockholm. Získanie certifikátu ISO 9001 pre výrobu vlnitej lepenky a izolačných materiálov. Získanie certifikátu ISO 9001 pre výrobu flutingu
Vybudovanie enviromentálneho manažérskeho systému a získanie certifikátu ISO 14001 od spoločnosti Swiss Association for Quality and Management Systems

1999 - Založenie dcérskej spoločnosti JCP Izolácie, a.s. Založenie dcérskej spoločnosti AssiDomän Obaly Štúrovo, a..s. Nový názov spoločnosti AssiDomän Štúrovo, a.s.
2000 - Prebiehajúci proces transformácie. Predaj dcérskej spoločnosti JCP Izolácie, a.s. dánskemu koncernu ICOPAL
2001 - Odkúpenie   spoločnosti   AssiDomän   Štúrovo,   a.s. a AssiDomän Obaly Štúrovo, a.s. holandským nadnárodným koncernom Kappa Packaging
Udelenie  certifikátu  organizáciou  Swiss  Association  for Quality and Management Systems
2002 - Predaj dcérskej spoločnosti STROJPAP, a.s. rakúskemu koncernu MCE VOEST
2003 - Schválenie 1. etapy projektu SK 300 v hodnote 18,5 mil. eur predstavenstvom Kappa Packaging. Projekt je zameraný na výrazné zvýšenie objemu výroby flutingu.
2003 - namontovaná monitorovacia sieť jednotnej emisnej kontroly ovzdušia miest Dorog Štúrovo Lábatlan a Mužla
2005 - oznamujú fúziu firmy Kappa Packaging a Jefferson Smurfit
2006 - zmena názvu spoločnosti z Kappa Packaging na Kappa Smurfit.
2010 - na jar firma Smurfit Kappa (bývalá JCP n.p.) prepustila 350 zamestnancov a výroba papiera bola ukončená
2010 - 1. októbra oficiálne oznamujú definitívne zatvorenie fabriky Smurfit Kappa (n.p. JCP Štúrovo)
2014 - ukončenie výroby asfaltovaných pásov v bývalej dechtochemy.

 

 

 

Kategórie článkov: