Dom opatrovateľskej služby

14.02.2009 - posledná úprava článku.

Obrázok používateľa Willant

DOM OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY - DOS
Sobieskeho 20
Dom opatrovateľskej služby je zariadenie opatrovateľskej služby s malometrážnymi bytmi (1 izba bez príslušenstva), určenými pre mobilných starých občanov, ktorých zdravotný stav odôvodňuje poskytovanie opatrovateľskej služby vzhľadom na vek dôchodcu.
Mesto Štúrovo – mestský úrad, oddelenie sociálne, bytové, kultúry a zdravotníctva vedie samostatný zoznam žiadateľov do domu opatrovateľskej služby v Štúrove, ktorí poberajú dôchodok, majú trvalý pobyt na území Mesta Štúrovo a nevlastnia žiadny byt, ani rodinný dom .
Na základe pripravených spracovaných podkladov a doporučenia lekára komisia sociálna, zdravotnícka a bývania pri MZ v Štúrove odporúča primátorovi mesta vyhovieť žiadateľovi, alebo žiadosť zamietnuť.
Primátor mesta udeľuje s ú h l a s k umiestneniu žiadateľov v DOS.
V prípade nedodržania domového poriadku v DOS zo strany obyvateľa primátor mesta zruší súhlas k umiestneniu žiadateľa bez práva na náhradné ubytovanie
Bytový podnik,m.p. je o súhlase resp. o zrušení súhlasu primátora informovaný písomne a je jeho vykonávateľom.