Mešita Ozičeli Hadži Ibrahim v Ostrihome

jún
29

Historický prehľad: Osmanská ríša, v roku 1541 dobila mesto Budín. Obiehať Ostrihom začali v roku 1543. 8. augusta. samotný sultán Sulejman po dvojtýždňových bojoch osadil Mlynskú baštu, kde bol stroj na zásobovanie hradu vodou, týmto padlo mesto aj hrad. Mesto bolo zadelené do správy Budínského pašaliku a v roku 1547 sa stáva samostatným sandžákom (turecký okrsok). Bola k nemu pridelená ešte aj župa Hont a Bars. Nasledovalo 130 rokov nepretržitej okupácie. Turci boli v Ostrihome do roku 1595. V tomto roku do 1605 dočasne prevzali vládu kresťanské vojská. V tomto období nie je známe, že nami opisovaná mešita už stála. Od roku 1605 do roku 1683 Turci znovu obsadili mesto a hrad. V tomto období bola postavená mešita – (Džámi).

Posted By Willant čítať viac

Višegrádsky palác pod hradným návrším

jún
21

Po vymretí rodu Árpádovcov sa chopil moci v Uhorsku Karol Róbert z Anjou, keď jeho večný súper Matúš Čák v roku 1321 umrel. Po smrti svojho súpera preložil svoje kráľovské sídlo z ďalekého Temešváru do Višegrádu. Najprv prebudoval hrad, následne si dal postaviť dom v meste. Prvé informácie o tomto dome máme z kroniky picturis. Z roku 1358. Na dnešnom území palácového komplexu stálo viac domov, ktorí bol ale dom samotného kráľa nevedno dodnes. Na mieste sa počas archeologických prác našli oštepy, podkovy a cvičné kopie. Je možné že boli z roku 1335 kedy zasadala Višegrádska kráľovská trojka.

Posted By Willant čítať viac

Esztergom, Szent István fürdő régészeti értékeinek felderítése

máj
25

2008. december 1-18. és 2009. január 15. – február 18. között Esztergom – Hévíz területén, a Szent István fürdő felújításával összefüggésben próbafeltárást végeztünk. A próbafeltárás célja a tervezett beruházás által érintett terület esetleges régészeti értékeinek felderítése volt. A munkálatokat két részben tudtuk elvégezni: decemberben és január-februárban. A próbafeltárást erősen nehezítették az időjárási viszonyokon túl a területen húzódó magasfeszültségű vezetékek, csatornák, távhővezeték, telefonkábelek stb., amelyek előzetes kiváltására nem került sor. Ennek ellenére az adott körülmények között a vállalt feladatot elvégeztük.

Posted By Willant čítať viac

Limes Romanum od vojenského tábora Solva po administračné centrum provincie Pannónie - Aquincum

máj
17

Oblasť pravého brehu Dunaja (lat. Istros), dnešné Maďarsko, sa stalo v I. storočí nášho letopočtu trvalou súčasťou rímskeho impéria. Do dejín sa zapísalo ako Pannonia Inferior a Pannonia Superior. Severní susedia na východ od rieky Moravy boli Quadi a na západnom brehu to boli Markomanni. Provincia bola významná hlavne zo strategických dôvodov, prírodné bohatstvo až tak dôležité nebolo. Trvalé obsadenie spadá do éry panovania cisára Augusta. 27 př.n.l. - 14 n.l. - Augustus prvý rímsky cisár. Dôležitosť provincie potvrdzuje aj fakt, že počas kritického obdobia v III. storočí boli veľmi často volení cisári Ríma z vojenských veliteľov tejto provincie. Obranný systém takzvaný limes bol vybudovaný postupne, na pravom brehu Dunaja. Vznikali strážne veže, vojenské tábory a administračné centrá. Samotné naše mesto bol presunutý tábor na ľavom brehu Dunaja s názvom Anavum.

Posted By Willant čítať viac

Za hradbami sa ukrývajúce turecké kúpele Bástya mögött megbúvó török fürdő

nov
02

Vďaka geologickým danostiam mesta Ostrihom, tu vyvierajú teplé pramene už od nepamäti. Už v čase vlády Árpádovcov nimi poháňali vodné mlyny. Pod vrcholom Svätého Tomáša boli prvé a najstaršie kúpele Uhorska - balnea communia, ktoré založila manželka kráľa Belu III. na konci XII. storočia. Počas dvoch tureckých okupácií z rokov 1543-1595 a 1605-1683 sa nám zachovali historické údaje o dvoch termálnych a parných kúpeľoch. Najvýznamnejšie boli postavené vďaka Budínskemu pašovi Güzeldzse (pekný) Rüsztem v rokoch 1560 - 63 Táto stavba bola v ulici Istvána Katonu. V rokoch 1594-95 ale vďaka bojom o mesto a hrad boli kúpele zničené a pozostatky boli neskôr prebudované na obytný dom.

Posted By Willant čítať viac

Nové turistické mapy Slovenska

okt
23

Na adrese http://turistika.freemap.sk/ sú bezplatné turistické mapy slovenskej komunity projektu OpenstreetMap. Pokrytie turistiky nie je v súčastnosti 100 percentné. Autori máp nejdú cestou kvantity a nepresného obkreslovania máp, ale reálne prechádzajú po každej turistickej trase. Nestane sa Vám teda, že by ste išli do menej známej oblasti a trasa by bola na mape 500m od značky.

Posted By Willant čítať viac

Stránky

Subscribe to Turisticko-informačná stránka Štúrova RSS