História výstavby železníc v Štúrove a okolí

dec
06

Dejiny železníc na terajšom území Slovenska sa začali písať v novembri 1836 na ustanovujúcom valnom zhromaždení účastinárskej spoločnosti pre výstavbu konskej železnice Bratislava - Trnava (neskôr až po Sereď), ktorej prvý úsek bol sprevádzkovaný 27. septembra 1840. Prvý pokus využiť parný stroj pre pohon železničného vozidla uskutočnil v rokoch 1803 - 1804 Angličan Richard Trevithick. Etapu vývoja jeho základného usporiadania uzavrel stroj Planet  Stephenson v roku  1830, ktorý sa stal predobrazom tradičnej konštrukcie tohto typu železničného trakčného vozidla po celých nasledujúcich 140 rokov jeho výroby. Prvé parné rušne na slovenských železniciach koncom 40. rokov 19. storočia pochádzali zo zahraničných lokomotíviek. Boli pomerne jednoduché, bez kabíny rušňovodiča.

Úvahy o výstavbe železničnej spojnice Viedne a Pešti s možným pokračovaním k Čiernemu moru boli motivované exportnými záujmami Uhorska. Viedli k projektu železnice Viedeň - Bratislava - Nové Zámky - Štúrovo – Pešť – Debrecen. Po dlhotrvajúcich bojoch medzi koncepciou trasy po ľavom alebo pravom brehu Dunaja na tento projekt obdržala roku 1844 koncesiu spoločnosť Uhorskej centrálnej železnice, ktorá bojovala za ľavobrežnú trasu. Takto eliminujúc výstavbu veľkého mosta cez Dunaj. Bolo ale nutné premostiť menšie rieky so severo-južným smerom toku, ústiace do Dunaja. Práce začala Magyar Középponti Vasúttársaság (MKpV) na viacerých miestach naraz v roku 1844. Podľa zákonného nariadenia XXV/1836

Posted By Willant čítať viac

Jaskyne z II. Svetovej Vojny v pohorí Burda dokumentárny film

dec
04

3D mapa tunelov a chodieb v pohorí Burda„V jihovýchodním cípu Slovenska, na břehu Dunaje naproti maďarskému Vyšegradu, leží liduprázdné sopečné pohoří Burda. Od světa ho oddělují řeky Dunaj, Hron a Ipeľ. Zdejší hluboké listnaté lesy ukrývají málo známý a skoro zapomenutý systém podzemních chodeb. Účel těchto chodeb je nejasný, místní lidé si vyprávějí, že zde za války měla být podzemní továrna nebo muniční sklady…“ Asi 30 minutový dokumentární film ve formátu HD podle scénáře Ladislava Lahody popisuje nedokončený komplex podzemních chodeb u slovenské osady Kováčov. Vychází z výpovědí pamětníků, resp. jejich potomků a místních obyvatel a z reálného průzkumu, prováděného členy CMA v uplynulých letech. Rozpracované podzemí je unikátní zejména dobře patrnými metodami ražby štol, šachet a sálů, které se dochovaly i díky značné odlehlosti a nepřístupnosti objektu. Dosavadní výsledky průzkumů naznačují spojitost objektu se skladováním nebo výrobou pohonných hmot pro německou armádu.

Posted By Willant čítať viac

Veterné pomery Štúrova 1949-1963

sep
28

Veterné pomery sú dôležitou klimatickou charakteristikou, pretože v značnej miere ovplyvňujú priebeh meteorologických prvkov ako napr. teplotu vzduchu, výpar, snehovú pokrývku, výskyt hmiel a iné. Vietor má dôležitý význam v mnohých odvetviach národného hospodárstva, kde na základe rozloženia smerov vetra určuje sa správne rozmiestnenie priemyselných závodov a obytných i rekreačných objektov. Veterné pomery Západoslovenského kraja boli už spracované mapové v celoštátnej práci „Klimatický atlas Československej republiky" a štatisticky v práci „Podnebí Československé socialistické republiky - Tabuľky". Celkové zhodnotenie vetrov je v publikácii „Veterné pomery na Slovensku" Lokálne zhodnotenie bolo prevedené v publikácii „Klimatické pomery Hurbanova". V predkladanej štúdii sú zhodnotené veterné pomery kraja z pozorovania 24 staníc. U prevažnej väčšiny staníc bolo možne dodržať určené obdobie 1946-60. Použitím tohto obdobia získal sa nový pohľad o jednotlivých oblastiach v kraji. Veterné pomery sa spracovali z podkladov pozorovania vetra z troch klimatických termínov. Vietor sa sledoval na vybraných staniciach univerzálnym anemografom. Na ostatných staniciach odhadovali vietor pozorovatelia podľa účinkov vetra, preto tieto hodnoty najmä o sile vetra a častosti bezvetria sú čiastočne zaťažené pozorovateľskými chybami. Územie Západoslovenského kraja predstavuje zložitý orografický celok. Jednotlivé pohoria pôsobia rozmanitým spôsobom na rýchlosť a smer vetra v závislosti na celkovom rozdelení tlaku vzduchu za rôznych poveternostných situácií.

Posted By Willant čítať viac

Boje o „Hronské predmostie“ a operácia Südwind

júl
05

Autor: PhDr. Pavol Steiner, PhD. Vydané 13. 05. 2007
Zdroj: http://www.druhasvetova.sk/...

Januárové boje na Hronskom predmostí, 1. fáza...19. februára ešte pred svitaním o 05.30 sa obrnené kolóny 1. tankového zboru SS pohli na Štúrovo. Panthery a tanky PzKpfw IV divízie Hitlerjugend spolu s motorizovanou pechotou napredovali po oboch stranách hlavnej cesty z Gbeliec, odstraňujúc mínové polia. Leibstandarte postupovala po výšinách severne od hradskej. Pred obcou Nána sa divízia rozdelila. 3. mechanizovaný prápor tankových granátnikov SS odbočil na sever, aby dobytím Kamenného mosta odrezal obrancov Štúrova od prísunu posíl spoza Hrona, kým tanková skupina skúseného Obersturmbannführera Peipera pokračovala v útoku na mesto, odolávajúc zásahom letectva Červenej armády. Krasnoarmejci vysunuli zvyšky svojich obrnených bojových prostriedkov (tanky T34) do oblasti železničnej stanice, ktorá sa nachádza približne dva kilometre západne od Štúrova. Tu na ne narazila predsunutá čata troch Pantherov. Sovietski tankisti zneškodnili dva z nich, kým tretí udržal pozíciu do príchodu hlavných síl divízie, ktoré donútili tridsaťštvorky k ústupu. Medzitým sa tanky divízie Hitlerjugend dostali pred obcou Mužľa do pasce, nastraženej protitankovými kanónmi. Po tuhom boji boli obranné pozície prelomené a Nemci sa pohli na východ, aby sa spojili so silami Leibstandarte. Cestou sa k nim pripojila bojová skupina Hupe, ktorá sedemnásteho večer prekročila Dunaj a zaujala vyčkávacie postavenie v osade Obid. Popoludní bol otvorený útok na Štúrovo, pričom zároveň sa do mesta prebojovali aj oddiely 711. pešej divízie z Ostrihomu. Navečer už Nemci ovládali celú oblasť až po sútok Hrona a Dunaja.
Súčasne s dobytím Štúrova sa 46. pešia divízia pokúsila preniknúť k Hronu útokom zo západu na Kamenín a Kamenný Most. Oddiely, postupujúce na prvú uvedenú obec však boli odrazené protiútokom sovietskej pechoty. Druhá časť divízie bola o niečo úspešnejšia. Prvý pokus o dobytie Kamenného Mosta neuspel. Sovietske letectvo a delostrelectvo, páliace spoza Hrona spôsobili nemeckým jednotkám značné straty. Až po zopakovaní akcie, podporenej od Štúrova postupujúcou Peiperovou bojovou skupinou, večer 21. februára obec obsadili a spojili sa tam s divíziou Leibstandarte Adolf Hitler.

 

Posted By Willant čítať viac

Štúrovo a okolie Nielen turistický knižný sprievodca okolím

jún
02

Už niekoľko desaťročí je Štúrovo a jeho širšie okolie eldorádom turistov. Prichádzajú hlavne z Čiech a Slovenska, ale aj z iných exotických krajín z celého sveta s cieľom odpočívať, obdivovať kultúru, prírodu, alebo len tak relaxovať. Lákajú ich termálne vody, príroda, pohostinnosť tunajších obyvateľov, dvetisícročné dejiny, alebo len okúzľujúci pohľad na majestátnu baziliku. Náš kraj je úzko spätý s históriou Rímskej ríše a neskôr Uhorska. Stáročia sme ako národ s rôznou kultúrou a jazykom žili v jednej krajine, až kým nás štvavé politické vrtochy 18. a 19. storočia nerozdelili, ba dokonca aj niekedy poštvali proti sebe. Rozdeľuje nás jazyk, no nie kultúra. Rozdeľuje nás síce Dunaj, postavil sme však most.

Tak ako bol v roku 2001 postavený náš most cez Dunaj a túto majestátnu hranicu sme zdolali, tak aj táto kniha by mala byť mostom vedúcim na druhý breh, ale nielen tam... Krás a histórie je aj tu nadostač. Poznať, vidieť a zažiť, to čo by sa bez znalostí a jazyka nášho južného suseda nedalo, spoznať tunajšie úchvatné pamiatky. Už niekoľko desaťročí nebola vydaná kniha o Štúrove a jeho okolí .Od poslednej publikácie v roku 1968 sa toho veľa zmenilo. Vďaka internetu vieme komunikovať s odborníkmi, nahliadnuť do archívov, čítať 100-500 ročné knihy. Padol diktát jednej ideológie, ktorý nám prikazoval, o čom je alebo nie je správne písať. Preto som sa rozhodol zúročiť  v tejto knihe svoje vlastné vedomosti o okolí, ale taktiež som využil možnosť čerpať zo sveta informácií a v neposlednom rade uverejniť aj archívne poznatky mojich dlhoročných priateľov. Za vznik tohto diela by som chcel v prvom rade poďakovať poslancovi mestského zastupiteľstva Ing. Jozefovi Slabákovi, CSc. K jej vzniku vo veľkej miere prispeli moji priatelia: Viola Bence (Villy) z Ostrihomu, Daniel Horváth, Daniela Pivovarová, Tomáš Jenei a ešte mnohí ďalší. Trpezlivo mi pomáhali moja dcéra s manželkou, ktoré  niekoľko týždňov trpeli môj rozložený archív s dokumentmi a fotografiami, ktoré som za desaťročia nazhromaždil.

 

Posted By Willant čítať viac

A Párkányi járás központjának kialakulása 1909-ben

apr
26

Muzslán volt Párkány járás központja, vagyis a szolgabírói hivatal és a járásbíróság egészen 1909-ig. Egy ideig adóhivatal is működött a faluban, mígnem 1876-ban megszüntették, s feladatait az esztergomi vette át. 1851-ben a következő helységek tartoztak a Párkányi járásbírósághoz - székhelye Muzsla:

Párkány, Barth, Bátorkeszi, Béla, Bucs, Ebed, Farnád, Gyiva, Karva, Kéménd, Kéty, Kis Bény, Kis Újfalu, Köbölkút, Kőhld-Gyarmat, Kural, Libád, Madár, Magyar Szölgyén, Mocs, Muzsla, Nagy Bény, Nagy Ölved, Nana, Német Szölgyén, Radvány, Sárkány, Zsitvatő. Már 1873-ban kérte Párkány mezőváros, s a járás 19 községe a járásbíróság Párkányba helyezését, mivel közlekedési és egyéb feltételei kedvezőbbek. Ezt a kérelmet a vármegye felterjesztette az igazságügyminiszterhez, de megtoldotta a szolgabíróság áthelyezésének javaslatával is. Az ügy azon dőlt el, a két település közül melyik tud kedvezőbb feltételeket ajánlani a szükséges új járásbírósági épület számára. Párkány jobb helyzetben volt. mind közlekedési, mind pénzügyi szempontból, nagyobb áldozatot tudott vállalni, mint Muzsla.

Posted By Willant čítať viac

Stránky

Subscribe to Turisticko-informačná stránka Štúrova RSS